POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se l’informa que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web https://museudecastellgali.cat/ (d’ara endavant el lloc web), seran tractats en els següents termes:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
Les dades personals recaptades a través d’aquest lloc web seran tractats per TEATREM, amb domicili per a l’exercici de drets a Manresa, Barcelona, Espanya, i amb email de contacte: info@teatrem.cat

FINALITATS DEL TRACTAMENT:
• Informar-lo sobre els nostres serveis, quan així ho sol·liciti a través dels formularis del lloc web o per correu electrònic.
• Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, en el seu cas.
• Amb la finalitat d’obtenir informació de l’ús del lloc web, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquest efecte, el RESPONSABLE utilitza informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet que no permet identificar a l’interessat en cap moment.

LEGITIMACIÓ:
• Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractats únicament sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat, a través de l’acceptació de la casella disposada per a tal fi. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.
• Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada sobre la base de l’interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar a l’usuari.

DESTINATARIS:
Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicats a tercers, excepte obligació legal.

CONSERVACIÓ:
Les dades personals facilitades per l’usuari per a rebre comunicacions informatives, seran conservades mentres l’interessat no sol·liciti la seva supressió o retiri el seu consentiment.

Quan l’usuari enviï les seves dades per a contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a tal fi i puguin derivar-se responsabilitats del tractament. Dades de trànsit, estadístics i visites web: les dades seran conservades durant el termini de tres anys.

DRETS:
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, mitjançant escrit acompanyat de document oficial que li identifiqui dirigit Manresa, Barcelona, Espanya, o a l’email de contacte: info@teatrem.cat . En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

TRACTAMENT DERIVAT DE L’ÚS DE LES XARXES SOCIALS:
En seguir el nostre perfil en les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social. Igualment, consent expressament l’accés del RESPONSABLE al tractament de les seves dades contingudes en el seu perfil i que les notícies publicades sobre qualsevol producte del RESPONSABLE apareguin en el seu mur. La seva petició per a connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, sent aquesta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, podent retirar est en qualsevol moment.
Els comentaris i continguts publicats en les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin en la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació d’aquests.